NAV: a Kamara helyesen értelmezte az illetékproblémát

Főosztályomhoz intézett a haszonélvezeti joggal összefüggő kérdésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 11. § (3) bekezdése alapján nem tárgya az ajándékozási illetéknek a vagyoni értékű jog, ha azt az ajándékozó a maga javára tartja fenn, vagy ha az ingatlant az átruházást megelőzően már fennállott és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joggal terhelten ajándékozzák.

Ezzel tartalmilag egyezően az Itv. 20. § (2) bekezdése alapján nem tárgya a visszterhes vagyonátruházási illetéknek a haszonélvezet fennmaradása, illetve a használati jog megszerzése, ha az ingatlant az átruházását megelőzően már fennállott és az ingatlan- nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezettel, használattal terhelten idegenítik el, vagy az elidegenítés az átruházó haszonélvezetének vagy a használat jogának fenntartásával történik.

Anélkül, hogy a kérdésük mögött álló polgári jogi jellegű elvi vitában Hivatalunk állást foglalna, leszögezhető, hogy az Itv. sem ingyenes, sem visszterhes vagyonátruházás esetén nem tekinti tárgyának a haszonélvezeti jog megszerzését, ha az a vagyonátruházást követően, arra tekintettel a korábbi tulajdonost illeti meg. Ennek tartalmilag az is megfelel, ha az átruházásról szóló szerződésben vállal kötelezettséget az új tulajdonos arra, hogy haszonélvezeti jogot alapít a volt tulajdonos javára, és annak földhivatali bejegyzéséhez hozzájárul.

Amennyiben a jogügylet ennek megfelel, azaz a korábbi tulajdonos javára haszonélvezeti jog kerül bejegyzésre az átruházásra tekintettel, illetékkiszabásra nem kerül sor, mivel ezen haszonélvezeti jog megszerzése nem tárgya sem az ajándékozási, sem a visszterhes vagyonátruházási illetéknek.

Azzal a kéréssel fordulunk azonban Önök felé, hogy amennyiben a Földhivatallal közös mintaklauzula megszövegezésre kerül, tájékoztatás céljából azt részünkre megküldeni szíveskedjenek.

Budapest, 2013. március 21.

Dr. Horváth Ilona, főosztályvezető
ügyfélkapcsolati és tájékoztató főosztály