Szervezetünk

Kamaránk feladatait döntéshozó testületei, szervei, bizottságai és a kapcsolódó Hivatal segítségével látja el. Kamaránk legfőbb döntéshozó szervezete a közgyűlés, amelyet az ügyvédi kamara teljes tagsága alkot. Kamaránk irányító testületeit és tisztségviselőit négy évenként a Közgyűlés választja.

A BÜK szervei: a közgyűlés, az elnökség, a fegyelmi bizottság, az ellenőrző bizottság, az etikai bizottság, a tagfelvételi bizottság,
az összeférhetetlenségi bizottság, az oktatási bizottság, a nemzetközi kapcsolatok bizottsága és a szociális és jóléti bizottság. Ismerje meg szervezetünket!

Legfőbb testületek, tisztségviselők:

 • Kamaránk legfőbb döntéshozó szervezete a közgyűlés, amelyet az ügyvédi kamara teljes tagsága alkot. Az ügyvédi kamara közgyűlését az ügyvédi kamara elnöksége évente legalább egy alkalommal összehívja.

  A közgyűlés feladatai:

  • megválasztja és beszámoltatja az ügyvédi kamara elnökét, az elnökséget, a kamara egyéb tisztségviselőit, a bizottságokat, a bizottságok tisztségviselőit és tagjait
  • megválasztja a Magyar Ügyvédi Kamarába küldött tagokat, illetve ezeket visszahívhatja
  • elfogadja a költségvetést, dönt az ügyvédi kamara elnökségének előterjesztése alapján az ügyvédi kamara által folytatható gazdálkodásról, elfogadja a költségvetési beszámolót
  • véleményt nyilvánít az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben, és javaslatot tesz az ügyvédeket érintő kérdésekben a Magyar Ügyvédi Kamarának
  • elfogadja az ügyvédi kamara alapszabályát
  • az ügyvédi kamara működési területére vonatkozó szabályzatot és iránymutatást adhat ki
  • ellátja az ügyvédi kamara alapszabályában és szabályzataiban meghatározott egyéb feladatokat.
 • A Budapesti Ügyvédi Kamarát a tagok összessége által négy évenként választott vezető tisztségviselők és testületek irányítják.

  A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke:

  Főtitkára:

  Elnökhelyettesei:

  Titkárai:

 • A Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségének tagjai az elnök, a négy elnökhelyettes, a főtitkár, a titkárok, a fegyelmi főmegbízott és a fegyelmi megbízottak, valamint a megválasztott tagok. Az Ügyvédi Kamara Elnöksége szükség szerint, de legalább kéthavonta tart ülést. Üléseit az Ügyvédi Kamara elnöke és főtitkára hívja össze. Üléseit általában minden hónap első hétfőjének délelőttjén tartja, reggel fél 9 órás kezdettel.

  Az Elnökség feladata:

  • összehívja az ügyvédi kamara közgyűlését, javaslatot tesz napirendjére, előkészíti a közgyűlés működését, megszervezi a közgyűlés határozatainak végrehajtását,
  • előterjeszti az ügyvédi kamara költségvetését és a költségvetési beszámolót, tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek,
  • első fokon határoz az ügyvédek kamarai felvételéről és kamarai tagságának megszűnéséről, az ügyvédi kamarai felvétel iránti eljárás felfüggesztéséről,
  • első fokon határoz az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédi irodák, a külföldi jogi tanácsadók, az ügyvédjelöltek névjegyzékébe való felvételről és törlésről, az alkalmazott ügyvédek és az ügyvédjelöltek névjegyzékébe való felvétel iránti eljárás felfüggesztéséről,
  • első fokon határoz az ügyvédi iroda taggyűlése határozatának felülvizsgálatáról,
  • első fokon határoz az ügyvédi tevékenység szüneteltetéséről, az ügyvéd irodájának átjegyzéséről, valamint mindazon ügyben, amelyre az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény ezen törvény 15. §-ának alkalmazását rendeli,
  • elbírálja az ügyvédi kamara elnökének határozata elleni fellebbezést, a törvényben meghatározott eseteket kivéve,
  • ellenőrzi az ügyvédi kamarai felvétel, valamint az alkalmazott ügyvédek, ügyvédjelöltek, külföldi jogi tanácsadók és ügyvédi irodák névjegyzékébe való felvétel feltételeinek folyamatos fennállását,
  • összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezhet,
  • meghatározza az ügyvédi kamarai tagdíj összegét,
  • dönt a területi kamara tisztségviselőinek díjazásáról,
  • kijelöli az ügyvéd helyettesét, ha az ügyvéd hivatásának gyakorlásában átmenetileg akadályozott, és a helyettesről nem gondoskodott,
  • meghatározza az ügyvédi irodahelyiség megfelelősége elbírálásának szempontjait,
  • kijelöli az ügyvéd irodájának gondnokát, ha az ügyvéd kamarai tagsága megszűnt, és a folyamatban lévő ügyeinek ellátásáról nem gondoskodott,
  • meghatározza az ügyvédek és ügyvédjelöltek oktatásával és továbbképzésével kapcsolatos feladatokat,
  • dönt az ügyvédek és az ügyvédjelöltek jutalmazásáról, kitüntetés adományozásának kezdeményezéséről,
  • összeállítja és vezeti a kirendelhető ügyvédek névjegyzékét, gondoskodik az ügyvédi ügyelet biztosításáról,
  • a két közgyűlés közötti időszakban – utólagos beszámolási kötelezettséggel – az Ügyvédi Kamara működési területére vonatkozó általános érvényű határozatokat hozhat, és javaslatokat tehet,
  • elvégzi a közgyűlés és az alapszabály által meghatározott egyéb feladatokat.

  Határozatok

  Az elnökség nyilvános (nem személyi ügyekben hozott, vagy nem ügydöntő) határozatai a honlap zárt, kizárólag a kamara tagjai és más nyilvántartottjai által látogatható, “Határozatok” oldalán, az “Elnökségi határozatok” címke alatt a kronológikus közzétételi rovatban is megtalálhatóak.

  Törvényes-e, ha nem választanak új tagokat azok helyébe, akik mandátuma a ciklus során megszűnt?

  A 2014-es választások óta több elnökségi tag tisztsége szűnt meg. Patay Géza és Sziklai János lemondtak (2014, illetve 2017), Gergely Tamás mandátuma megszűnt (2016), Bálint Ákos György elhúnyt (2017).

  Az Üt. 119. § (4) bekezdés második mondata szerint: „Ha a kamarák elnökének, főtitkárának, elnökségi tagjának vagy fegyelmi megbízottjának megbízatása egyéb okból korábban szűnt meg, a választására jogosult szerv a megbízatás megszűnésétől számított 3 hónapon belül megválasztja az új tisztségviselőt.”

  A MÜK  és a BÜK Alapszabályainak VII. 4. pontjai az elnökség tagját a pótválasztandók felsorolásából kihagyják.

  A fentiekből kiindulva, az elmúlt 19 évben az volt a kialakult kamarai vélemény és gyakorlat is, hogy a ciklusközi elnökségi tagságok megszűnése miatt pótválasztást tartani nem kell.

  Erre tekintettel a BÜK elnöke kérte a Miniszter álláspontját, hogy törvényességi felügyeleti intézkedésre okot adó körülményként ítéli-e meg, ha a kamara az alapszabályok reá nézve kötelező szabályait követve, az Elnökségi tagságra megválasztott személyek pozíciójának betöltésére – tekintettel az egy év múlva tartandó választásokra is – a BÜK nem ír ki pótválasztást?

  (Ezt a szabályt az ügyvédi tevékenységről szóló törvény deregulálta, 2018. január 1. után tehát ez a kérdés már nem is merül fel.)

  A levelezés itt olvasható:

  Dr. Réti László elnök levele dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterhez elnökségi tag lemondása miatti pótválasztás mellőzésének törvényessége tárgyában  (2017. szeptember 7.)

  Dr. Vízkelety Mariann igazságügyi államtitkár 2017. november 21-i keltű válaszlevele kamarai pótválasztás mellőzésének törvényessége tárgfyában (XX-IKFO/309/7/2017).

  Az Elnökség:

   


  dr. Hegedűs László
  elnökhelyettes

  dr. Katkó Anna
  elnökhelyettes

  dr. Kovács Kázmér
  elnökhelyettes

  dr. Köves Péter
  elnökhelyettes

  dr. Szecskay András
  elnökhelyettes

  dr. Papp Géza
  főtitkár

  dr. S. Szabó Péter
  titkár

  dr. Probstner Ilona
  fegyelmi főmegbízott

  dr. Fügedi Szilvia
  fegyelmi megbízott

  dr. Goda Gyula
  fegyelmi megbízott

  dr. Gyalog Balázs
  fegyelmi megbízott

  dr. Horváth István
  fegyelmi megbízott

  dr. Prandler János
  fegyelmi megbízott

  dr. Tóth M. Gábor
  fegyelmi megbízott

  dr. Bajáky Tamás
  elnökségi tag

  néhai dr. Bálint Ákos György
  elnökségi tag (elhunyt 2017-ben)

  dr. Berényi András
  elnökségi tag

  dr. Borbás Beatrix
  elnökségi tag

  dr. Csire Balázs
  elnökségi tag

  dr. Dessewffy Alice
  elnökségi tag

  dr. Kománovics Ibolya
  elnökségi tag

  dr. Nehéz-Posony Márton
  elnökségi tag

  dr. Sándor Éva
  elnökségi tag

  dr. Szánthó Pál
  elnökségi tag

  dr. Szlávnits László
  elnökségi tag

  dr. Vajda Szilvia
  elnökségi tag

Alapszabály szerint kötelezően létrehozandó bizottságok:

 • Az Ügyvédi Kamara területén egy Fegyelmi Bizottság és azon belül fegyelmi tanácsok működnek. A Fegyelmi Bizottság látja el a Kamara  elsőfokú fegyelmi  jogkörével járó fegyelmi hatósági teendőket. A fegyelmi bizottság elnökből, elnökhelyettesből, valamint tagokból áll. Az adott fegyelmi ügyben eljáró tanácsot fegyelmi bizottság elnöke jelöli ki, hatáskörének részletszabályait, valamint eljárását a Fegyelmi Szabályzat tartalmazza. A fegyelmi tanács a fegyelmi bizottság tagjai közül kijelölt elnökből és két tagból áll. A fegyelmi bizottság elnöke munkájáról a közgyűlésnek köteles beszámolni. A beszámolót írásban kell előterjeszteni.

  A Fegyelmi Bizottság vezetősége:


  ifj. dr. Vég Tibor
  elnök

  dr. Géczi Zsuzsanna
  elnökhelyettes

  Fegyelmi főmegbízott:


  dr. Probstner Ilona

  Fegyelmi megbízottak:


  dr. Fügedi Szilvia

  dr. Goda Gyula

  dr. Gyalog Balázs

  dr. Horváth István

  dr. Prandler János

  dr. Tóth M. Gábor

  A Fegyelmi Bizottság tagjai:

  dr. Arányi György dr. Kádár Balázs dr. Pfeifer Tamás
  dr. Balogh Zsolt dr. Kalló Péter dr. Pink Marianna
  dr. Borsos Tamás dr. Kende Júlia dr. Rajki Márton
  dr. Cech András dr. Kiss Pál Barna dr. Szenczi Géza
  dr. Fábry György dr. Kovács Gabriella dr. Szűcs Imre Zoltán
  dr. Goda Tamás Gábor dr. Ladányi Tamás dr. Vajda Szilvia
  dr. Halász Judit dr. Meskó Tamás dr. Vince Júlia
  dr. Istvánfi Dániel dr. Molnár Marcell
  dr. Juhász M. Gábor dr. Pálvölgyi Tamás
 • Az elnökből és öt tagból álló Etikai Bizottság a Kamara tagjai között felmerülő etikai vitákban foglal állást. Az Etikai Bizottság munkájáról köteles a közgyűlésnek beszámolni; a beszámolót írásban kell előterjeszteni.

  Az Etikai Bizottság tagjai:


  dr. Galli István
  elnök (nyugdíjba vonulás miatt 2017. december 31-ig)

  dr. Hegedüs András

  dr. László András Dániel

  dr. Mile Attila  (a bizottság ügyvivő elnöke 2018. január 1-től)

  dr. Rácz G. Gábor

  dr. Sebők Márton
 • Az elnökből és három tagból álló Ellenőrző Bizottság a Kamara gazdasági és pénzügyi tevékenységét ellenőrzi. Az Ellenőrző Bizottság munkájáról köteles a közgyűlésnek beszámolni; a beszámolót írásban kell előterjeszteni.

  Az Ellenőrző Bizottság tagjai:


  dr. Dobozy Gábor
  elnök

  dr. Karsai Edina

  dr. Méhes Dávid Dániel

  dr. Vadász András
 • A Tagfelvételi Bizottság feladata, hogy a kamarai felvételi kérelmek elnökségi elbírálását előkészítse, s e hatáskörében az Elnökség számára javaslatokat tesz.

  A Tagfelvételi Bizottság tagjai:


  dr. Molnár Gergő
  elnök

  dr. Aczél Mariann

  dr. Bálint Attila

  dr. D. Horváth László

  dr. Sándor Péter

  dr. Varga Zoltán

  dr. Walde Zsolt
 • Az Összeférhetetlenségi Bizottság lefolytatja a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöke által kezdeményezett összeférhetetlenségi eljárásokat, s ennek eredményeképpen –  az általa vizsgált ügyekben – javaslatot tesz a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének. Az Összeférhetetlenségi Bizottság elnökből, valamint tagokból (póttagokból) áll. Az egyes összeférhetetlenségi ügyekben eljáró tanácsot az Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke jelöli ki; eljárását az Összeférhetetlenségi Eljárás Szabályzata tartalmazza.

  Az Összeférhetetlenségi Bizottság tagjai:


  dr. Kratochwill György
  elnök

  dr. Borsai Nelly

  dr. Kussinszky Péter

  dr. Stadler Endre

Alapszabály szerint létrehozható bizottságok:

 • A Kamara Oktatási Bizottsága elnökből, titkárból, valamint öt tagból áll. Feladata az ügyvédek szakmai továbbképzésének szervezése, valamint az ügyvédjelöltek - Kamaránk Ügyvédiskolájának keretei között történő - oktatása és szakvizsgára történő felkészítése. Az Oktatási Bizottság munkájáról beszámol a közgyűlésnek; a beszámolót írásban kell előterjesztenie.

  Az Oktatási Bizottság tagjai:


  dr. Hidasi Gábor
  elnök

  dr. Berta Alíz

  dr. Giba Tibor

  dr. Kovács Orsolya

  dr. Sándor Éva
 • A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságát az elnök vezeti és Kamaránk külkapcsolatait ápoló tevékenységét három taggal látja el.

  A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagjai:


  dr. Jásdi Attila
  elnök

  dr. Jádi-Németh Andrea

  dr. Kun Péter

  dr. Szecskay Katalin
 • A Szociális és Jóléti Bizottságot az elnök vezeti és tevékenységét három tag segítségével látja el.

  A Szociális és Jóléti Bizottság tagjai:


  dr. Kománovics Ibolya
  elnök

  dr. Balás Noémi

  dr. Lohn Balázs

  dr. Mile Adrienn